Regulamin Szkoły

Piątek, 14. października 2011

REGULAMIN SZKOŁY TENISA LET’S PLAY

 
Szkoła Tenisa
Let’s Play BogumiÅ‚a Nowak
ul. Litewska 30/21
51-354 Wrocław
NIP 898 208 05 35
REGON 021541410
 
Szkoła reprezentowana jest przez:
BogumiÅ‚Ä™ Nowak – WÅ‚aÅ›ciciel SzkoÅ‚y
Macieja Damskiego - Kierownik Szkoły

 
 
1. Celem regulaminu jest okreÅ›lenie zasad dziaÅ‚ania SzkoÅ‚y Tenisa Let’s Play.
 
2. Zasady te dotyczÄ… wszystkich zajęć organizowanych przez SzkoÅ‚Ä™ Tenisa Let’s Play
 
3. Uczestnicy zajęć prowadzonych w Szkole zobowiązani są do przestrzegania:
 
  • Regulaminu SzkoÅ‚y,
  • regulaminu obiektu tenisowego, na którym odbywajÄ… siÄ™ zajÄ™cia
  • ogólnych zasad etyki gry w tenisa
 
4. Uczestnictwo w zajÄ™ciach SzkoÅ‚y Tenisa Let’s Play równoznaczne jest z akceptacjÄ…
niniejszego Regulaminu.
 
5. SzkoÅ‚a Let’s Play zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Na wniosek wiÄ™kszoÅ›ci
uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza siÄ™ możliwość rozszerzenia treÅ›ci
Regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.
 
6. Nie przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie ST Let’s Play może skutkować
wykluczeniem z zajęć.
 
7. ZajÄ™cia prowadzone sÄ… przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów tenisa ziemnego.
 
8. W zajęciach sportowych mogą brać udział dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli.
 
9. Podczas zajęć obowiÄ…zuje strój sportowy (tenisowy), oraz obuwie tenisowe dostosowane
do nawierzchni, na której prowadzone sÄ… zajÄ™cia.
 
10. Szkoła zapewnia rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji treningu.
 
11. Za rzeczy Uczestników zajęć, pozostawione na obiektach sportowych (w szatni i na
korcie) SzkoÅ‚a Tenisa Let’s Play nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci.
 
12. Uczestnicy niepeÅ‚noletni przybywajÄ… i odchodzÄ… z zajęć pod opiekÄ… rodziców lub
peÅ‚noletnich opiekunów
 
13. ZajÄ™cia Let’s Play odbywajÄ… siÄ™ zgodnie z wczeÅ›niej ustalonym harmonogramem
 
14. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie,
rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach).
 
15. Opłaty za zajęcia naliczane są w systemie miesięcznym (liczba godzin treningowych
wynikających w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednej godziny zajęć) wg aktualnego
cennika szkoły.
 
16. OpÅ‚aty za zajÄ™cia pÅ‚atne sÄ… z góry za dany miesiÄ…c. OpÅ‚atÄ™ należy uiÅ›cić do 10 dnia danego
miesiÄ…ca: gotówkÄ…, bezpoÅ›rednio u instruktora prowadzÄ…cego zajÄ™cia
 
17. Cena za zajÄ™cia może ulec zmianie w zależnoÅ›ci od zmiany iloÅ›ci osób w grupie.
Uczestnicy oraz opiekunowie będą o tym fakcie wcześniej powiadomieni. Nowa cena będzie
obowiązywać od nowego miesiąca.
 
18. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił
wyższych opÅ‚ata za zajÄ™cia zostaje zwrócona lub przeniesiona na nastÄ™pny miesiÄ…c.
 
19. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywajÄ… siÄ™.
 
20. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej
wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość
uczestniczenia w zajęciach innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
 
21. Rezygnację z zajęć należy zgłosić miesiąc wcześniej tak, aby Szkoła miała możliwość
znalezienia zastępstwa. Za dany miesiąc należy uiścić opłatę.
 
22. Osoby, które nie wyrażajÄ… zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych
materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach,
proszone sÄ… o przekazanie tej informacji organizatorowi.