Regulamin Szkoły

Piątek, 14. października 2011

REGULAMIN SZKOŁY TENISA LET’S PLAY

 
Szkoła Tenisa
Let’s Play Bogumiła Nowak
ul. Litewska 30/21
51-354 Wrocław
NIP 898 208 05 35
REGON 021541410
 
Szkoła reprezentowana jest przez:
Bogumiłę Nowak – Właściciel Szkoły
Macieja Damskiego - Kierownik Szkoły

 
 
1. Celem regulaminu jest określenie zasad działania Szkoły Tenisa Let’s Play.
 
2. Zasady te dotyczą wszystkich zajęć organizowanych przez Szkołę Tenisa Let’s Play
 
3. Uczestnicy zajęć prowadzonych w Szkole zobowiązani są do przestrzegania:
 
  • Regulaminu Szkoły,
  • regulaminu obiektu tenisowego, na którym odbywają się zajęcia
  • ogólnych zasad etyki gry w tenisa
 
4. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Tenisa Let’s Play równoznaczne jest z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
 
5. Szkoła Let’s Play zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Na wniosek większości
uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści
Regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.
 
6. Nie przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie ST Let’s Play może skutkować
wykluczeniem z zajęć.
 
7. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów tenisa ziemnego.
 
8. W zajęciach sportowych mogą brać udział dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli.
 
9. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy), oraz obuwie tenisowe dostosowane
do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia.
 
10. Szkoła zapewnia rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji treningu.
 
11. Za rzeczy Uczestników zajęć, pozostawione na obiektach sportowych (w szatni i na
korcie) Szkoła Tenisa Let’s Play nie ponosi odpowiedzialności.
 
12. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub
pełnoletnich opiekunów
 
13. Zajęcia Let’s Play odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem
 
14. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie,
rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach).
 
15. Opłaty za zajęcia naliczane są w systemie miesięcznym (liczba godzin treningowych
wynikających w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednej godziny zajęć) wg aktualnego
cennika szkoły.
 
16. Opłaty za zajęcia płatne są z góry za dany miesiąc. Opłatę należy uiścić do 10 dnia danego
miesiąca: gotówką, bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia
 
17. Cena za zajęcia może ulec zmianie w zależności od zmiany ilości osób w grupie.
Uczestnicy oraz opiekunowie będą o tym fakcie wcześniej powiadomieni. Nowa cena będzie
obowiązywać od nowego miesiąca.
 
18. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił
wyższych opłata za zajęcia zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc.
 
19. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
 
20. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej
wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość
uczestniczenia w zajęciach innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
 
21. Rezygnację z zajęć należy zgłosić miesiąc wcześniej tak, aby Szkoła miała możliwość
znalezienia zastępstwa. Za dany miesiąc należy uiścić opłatę.
 
22. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych
materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach,
proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi.